โปรแกรมสัมมนา

หัวข้อสัมมนาโครงการ Knowledge Sharing ประจำปี 2560

NO. หัวข้อ แผนก จำนวน วันที่สัมมนา เวลาในการสัมมนา สถานที่สัมมนา คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา ประเภทโรงงาน
วิทยากร รายละเอียด/
ใบสมัคร
1

Piping Solutions and Separation Technology

Piping System Technology -

16 มิถุนายน

2560

9.00-16.30 น. ห้องสัมมนา I- Love โรงแรม I-hotel Khonkaen ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ-จัดหาและ ผู้สนใจ

โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น โรงน้ำตาล,โรงเอทานอล,โรงแป้ง,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมสิ่งทอ,ผลิตไฟฟ้า,อุตสาหกรรมยานยนต์,อิเลคทรอนิค,อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น

1.คุณ สุรพงษ์

2.Mr. Kimuri

3.Mr. Hanawa

2 การบริหารจัดการปั๊มน้ำให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด Pumping System Technology - 29 มิถุนายน 2560 8.30-16.20 ห้อง Dolphin 1-2 โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล ระยอง ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ-จัดหาและ ผู้สนใจ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น โรงกลั่น,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมสิ่งทอ,ผลิตไฟฟ้า,อุตสาหกรรมยานยนต์,อิเลคทรอนิค,อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญจาก Grundfos

Translate