REDUCE YOUR OPERATION COSTS AND SAVE

REDUCE YOUR OPERATION COSTS AND SAVE

การประหยัดพลังงานไฟฟด้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่านสามารทำได้โดยมีขั้นตอนง่ายๆ

ปั๊มน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเกี่ยวข้อง โดอยตรงกับชีวิตประจำวันของทุกๆคน ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสูง ปั๊มเพื่อการเกษตร ระบบชลประทาน การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบปีมน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ 10 % ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลติทั้งโลก โดย 25-50 % ของการใช้งานปั๊มน้ำจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานของระบบปั๊มน้ำที่มีสัดส่วนสูงที่สุด หากวิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ (Life Cycle Cost – LCC) แต่หลายครั้ง มักถูกมองข้ามความสำคัญไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส (Grundfos A/S) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำรายใหญ่ของโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและสอดคล้องกับหณิธานของกลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส จึงได้คิดค้นพัฒนา การตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถนะของระบบปั๊มน้ำ ECT (Energy Check Tool) Online Tool Program ในการตรวจสอบค่าการใช้พลังงานในระบบปั๊มน้ำเบื้องต้น ประมวลผลด้วย software แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับสมรรถนะของปั๊มน้ำนั้นกับค่าที่ควรเป็นไปได้ จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน และนำเสนอคำแนะนำปรับปรุงที่จะช่วยให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบปั๊มน้ำนั้นๆ

พลังงาน

ที่ใช้ในระบบปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊มน้ำตั้งแต่การออกแบบของปั๊มน้า การติดตั้งระบบควบคุม หากทำได้ดีและถูกต้อง ย่อมทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำและการซ่อมบำรุงน้อย อายุการใช้งานของเครื่องจักต่างๆ ยาวนาน

GRUNDFOS ENERGY CHECK

สามารถประหยัดได้ถึง 30-50 %

Energy Check เป็นการวิเคราะห์ค่าพลังงานสำหรับปั๊มน้ำที่คิดค้นขึ้นมา โดยบุคลากรของกรุนด์ฟอสที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณค่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับระบบปั๊มน้ำเดิมที่ท่านใช้งานอยู่ การวิเคราะห์แสดงว่าหากมีการเปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ที่มี

Translate